O nama

Angelus nekretnine d.o.o. je tvrtka osnovana od strane tima koji ima skoro dva destljeća iskustva u posredovanju nekretnina iz eminentnih svjetskih imena u ovoj branši kao što su KingSturge, Jones Lang LaSalle i Engel&Voelkers. Angelus nekretnine agencija sa sjedištem u Zagrebu te uredima u Splitu i Dubrovniku, posreduje u prometu nekretnina na teritoriju cijele Republike Hrvatske.

Tradicionalne vrijednosti kao što su pouzdanost i osjećaj odgovornosti temelj su našeg rada. Obje značajke čvrsto su ukorijenjene u filozofiju naše tvrtke.

Odgovornost i poštovanje prema našim klijentima, nastojanje da uvijek ispunimo očekivanja klijenta, te osobna disciplina i motivacija svakog našeg zaposlenika pridonose visokoj kvaliteti naše posredničke usluge.

Naša snaga se temelji na kontinuiranom treningu naših zaposlenika, stalnom ažuriranju informacija i kontinuiranom prijenosu znanja unutar naše tvrtke. Kad prodajete svoj dom s nama, uvjeravamo Vas da će Vaša nekretnina biti oglašena i prezentirana na pravi način. A kada budete kupovali svoj dom iz snova, radit ćemo u nadi da Vaši snovi postanu stvarnost. Naša je strast pronaći za Vas novi dom ili poslovni prostor. Važno nam je da se u svom novom prostoru osjećate ugodno i da on u potpunosti odgovara Vašim potrebama. U svim fazama procesa kupoprodaje ili najma uvijek vam aktivno pomažemo, prisutni smo s vama u svim fazama pregovora do konačne realizacije.

Pouzdanost, kompetentnost i nadasve diskrecija su za nas najvažniji stup našeg poslovanja, što nas čini uspješnim u našem poslu. Mi smo tu za vas, vama na usluzi!

Vaš ANGELUS NEKRETNINE, radujemo se suradnji s Vama!


Osnovni podaci

Naziv:
 Angelus nekretnine d.o.o.
Skraćeni naziv: Angelus nekretnine
Sjedište: Vlaška ulica 72
OIB: 09618765380
Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa: Zagreb, 02755556
IBAN i naziv poslovne banake: HR5124020061100902550
Temeljni kapital: 20.000 kn
Članovi uprave: Anastazija Darijević

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

I.UVOD 

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva Angelus nekretnine d.o.o., za usluge, OIB: 09618765380, MBS: 080761594, (u daljnjem tekstu: Posrednik) kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja agencije za nekretnine ANGELUS NEKRETNINE d.o.o.

Posredovanje u prometu nekretninama su radnje posrednika u prometu nekretninama koje se tiču povezivanja nalogodavca i kupca/najmoprimca/zakupoprimca, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu, i dr.
Ponuda nekretnina Posrednika Angelus nekretnine d.o.o. temelji se na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim putem od strane nalogodavca. Posrednik zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta od strane nalogodavca te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana/iznajmljena ili je vlasnik odustao od prodaje/najma, a da o tome nije pravodobno obavijestio agenciju. 

II.OBVEZE POSREDNIKA 

Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:

1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavateljem pravnu ili fizičku osobu radi sklapanja posredovanog posla.
2. Upoznati Nalogodavatelja s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini. 
4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što Posrednik ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
5. Omogućiti pregled nekretnina.
6. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao.
7. Čuvati osobne podatke Nalogodavatelja, te po pisanom nalogu Nalogodavatelja čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
8. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
9. Obavijestiti Nalogodavatelja o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

III. OBVEZE NALOGODAVATELJA

Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom, Nalogodavatelj preuzima sljedeće obveze:
1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani. 
2. Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, 
odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti 
posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine.
4. Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu. 
5. Istodobno sa sklapanjem predugovora ili ugovora isplatiti Posredniku Naknadu.
6. Naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
7. Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavatelj će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja.

Nalogodavatelj će odgovarati za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

IV.OBVEZE POSREDNIKA PREMA NALOGODAVATELJU –  KUPCU  /NAJMOPRIMCU / ZAKUPOPRIMCU:

1. Nastojati naći za nalogodavatelja odgovarajuću nekretninu, dovesti ga u vezu s vlasnikom nekretnine koji bi s njim pregovarao o sklapanju kupoprodajnog ugovora (ugovora o zamjeni, najmu, zakupu ili sl.);
2. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje/najma/zakupa;
3.organizirati ovjeru potpisa prodavatelja i kupca kod javnog bilježnika;
4. po potrebi prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja i zapisnik o primopredaji;
5. Ako Nalogodavatelj naloži Posredniku, Posrednik može : podnijeti poreznu prijavu pri nadležnoj Poreznoj upravi, urediti i predati svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na kupca, predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama u ime Kupca kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda.

Smatrati će se da je posredovanje obavljeno i u slučaju da je predugovor ili ugovor sklopljen sa prodavateljem i članovima obitelji kupca/najmorpimca/zakupoprimca ili sa tvrtkom u kojoj isti ima utjecaj.

V.POSREDNIČKA PROVIZIJA I CJENIK

Agencija stječe pravo na posredničku naknadu – proviziju u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora ili Ugovora). Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju.

U posredničku naknadu su uključeni svi troškovi koje je Angelus nekretnine d.o.o. imala prilikom posredovanja. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale u slučaju da agencija dogovori s nalogodavcem i obavljanje druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, uvećana za PDV

Visina posredničke naknade ne smije prelaziti ukupno 6% kupoprodajne cijene nekretnine, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu, visinu mjesečne najamnine, odnosno zakupnine. U slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu sklopljenom na rok od 60 mjeseci (5 godina) i duže, u kojem slučaju posrednička naknada iznosi minimalno 150% iznosa mjesečne najamnine, odnosno zakupnine.

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točkom II. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavatelja, iznos posredničke satnice iznosi =350,00 kuna (slovima: tristopedesetkuna).
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točkom II. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavatelja, isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.

Na odnose između nalogodavca i Posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud.

ANGELUS NEKRETNINE d.o.o., siječanj, 2021.